เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/6872
วันที่:20 ตุลาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสร้างอาคารที่พักอาศัยให้พนักงานเป็นสวัสดิการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 40(1)(2) มาตรา 65 ตรี (3)(13) มาตรา 82/3 มาตรา 86 มาตรา 86/4 มาตรา 78/3 และมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทฯ จึงสร้างอาคาร 4 ชั้น เป็นที่พักอาศัยในบริเวณโรงงาน ที่พักดังกล่าวพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิเข้าอยู่อาศัยห้องละไม่เกิน 3 คน บริษัทฯ จัดไว้ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ พนักงาน โดยมิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพนักงานอย่างไร
แนววินิจฉัย          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


              1.1 กรณีพนักงานได้อยู่ห้องพักโดยไม่เสียค่าเช่า ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 40(1) หรือมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานจึงต้องนำประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมด มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี(ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี กรณีพนักงานหลายคนอยู่ห้องเดียวกันโดยไม่เสียค่าเช่า ให้คำนวณประโยชน์เพิ่มเป็นเงินได้พึงประเมิน ของพนักงานแต่ละคนในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี


              1.2 กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายในห้องพักตาม 1.1 เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 40(1) หรือมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานได้รับทั้งสิ้น จึงต้องนำประโยชน์เพิ่มที่ได้รับทั้งหมดมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


          2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล


          กรณีบริษัทฯ สร้างอาคารที่พักให้พนักงานอยู่อาศัย โดยไม่มีค่าตอบแทน หากเป็น กรณีที่บริษัทฯ ต้องจัดให้พนักงานอยู่อาศัย และแจ้งให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไป มิใช่นโยบายภายในที่รู้กันเฉพาะพนักงานบางรายแล้ว บริษัทฯ มีสิทธินำค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร


          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม


              3.1 กรณีบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารที่พักให้พนักงาน หากบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องและครบถ้วนจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี บริษัทฯ มีสิทธินำมาถือเป็นภาษีซื้อหักจากภาษีขายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/3 มาตรา 86 และมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร


              3.2 กรณีบริษัทฯ ให้พนักงานใช้น้ำประปาและไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าตอบแทนถือเป็น การขายสินค้า ต้องนำค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 78/3 และมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร


              3.3 กรณีภาษีซื้อค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าของอาคารที่พัก เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ จึงไม่ต้องห้ามนำมาหักจากภาษีขายตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 71/36194

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020