เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/6873
วันที่:20 ตุลาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างขนส่งสินค้า -พัสดุ แบบเป็นกล่องสินค้า
ข้อกฎหมาย: ข้อ 12/4 และข้อ 12/15 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือนาย ก. ได้หารือการจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งเอกชน อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1.0 ใช่หรือไม่ อย่างไร แนววินิจฉัย          หากการขนส่งสินค้าของบริษัทรับขนเอกชน เข้าลักษณะเป็นการรับขนตามมาตรา 608 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่มีบริการอื่นใดอีก การจ่ายค่าขนส่งดังกล่าวให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อยู่ในบังคับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 สำหรับการจ่ายเงินได้ตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 1,000 บาท ตามข้อ 12/4 และข้อ 12/5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 71/36195

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020