เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8041
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการให้คำปรึกษาผ่านพนักงานในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัท P ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ด้านบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและทางเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน
          2. บริษัท P มีความประสงค์จะเข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย โดยในการให้ บริการกับลูกค้าดังกล่าว บริษัท P จะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานของลูกค้าใน ประเทศไทย เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน และการเข้ามาปฏิบัติงานนั้น เป็นงานตรวจสอบ ภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคหรือประสบการณ์ใด ๆ ให้ลูกค้า
          บริษัท P จะมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการเข้ามาให้บริการกับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          เนื่องจากเงินได้จากการรับจ้างตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัท P เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ และโดยที่การส่งพนักงานเข้ามาให้บริการกับลูกค้าในประเทศไทย เกินกว่า 6 เดือน ถือได้ว่าบริษัท P เข้ามาให้บริการผ่านสถานธุรกิจประจำซึ่งเป็นสถานประกอบการถาวรตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง- สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ดังนั้น บริษัท P จึงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้จากการให้บริการดังกล่าว มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว
เลขตู้: 71/36216

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020