เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8075
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: ข้อ 2.3 ของประกาศกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการรับขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบกและทางน้ำภายในและระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนด เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และขณะนี้อยู่ในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ประสงค์จะจำหน่ายเรือยูนิเอ็กซ์เพรส 3 (Uniexpress 3) ให้แก่ ผู้ซื้อจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักร (เรือยูนิเอ็กซ์เพรส 3) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2551 บริษัทฯ จึงทำหนังสือถึง กรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติการจำหน่ายเรือยูนิเอ็กซ์เพรส 3 ดังกล่าว
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ ขายเรือยูนิเอ็กซ์เพรส 3 ในระหว่างที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว รายได้จากการขายเรือดังกล่าว เป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2.3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เลขตู้: 71/36223

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020