เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.7642
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุโลมให้ใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ระบุชื่อเดิมในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5(2) และมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อการไฟฟ้าอำเภอปลวกแดง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนมิถุนายน 2551 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 มีกำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 โดยการไฟฟ้าอำเภอปลวกแดงจะออกใบกำกับภาษีให้ บริษัทฯ ในวันที่บริษัทฯ ชำระเงิน ซึ่งเป็นชื่อเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากการไฟฟ้าอำเภอปลวกแดงมีข้อจำกัดในเรื่องขั้นตอนของระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ เป็นชื่อใหม่ได้ทันที บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ใบกำกับภาษีดังกล่าว บริษัทฯ นำมาใช้ในการคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อหน่วยงานที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว ใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการ จดทะเบียนได้รับในชื่อเดิม ถือเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อของผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงต้องให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำ ใบกำกับภาษีดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ ตามข้อ11 ของคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และ มาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2542
          2. กรณีบริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อการไฟฟ้าอำเภอปลวกแดง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และบริษัทฯ ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนมิถุนายน 2551 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 มีกำหนดชำระเงินภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 หากบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่ออกโดยการไฟฟ้าอำเภอปลวกแดง โดยระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ ย่อมถือเป็นใบกำกับภาษีที่ได้รับหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดงแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีดังกล่าวจึงเป็นภาษีซื้อต้องห้าม มิให้นำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงต้องให้การไฟฟ้าอำเภอปลวกแดงดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง บริษัทฯ จึงจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ การที่บริษัทฯ อ้างว่า การไฟฟ้าอำเภอปลวกแดง มีข้อจำกัดในเรื่องขั้นตอนของระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อบริษัทใหม่ได้ทันที บริษัทฯ ย่อมขอให้การไฟฟ้า อำเภอปลวกแดงดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้องในภายหลังได้ จึงไม่อาจอนุโลมให้บริษัทฯ นำใบกำกับภาษีที่ออกโดยการไฟฟ้า อำเภอปลวกแดงที่ระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 71/36208

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020