เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8385
วันที่: 4 ธันวาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครน
ข้อกฎหมาย: ข้อ 12 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ประกอบกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ติดตั้งเครน โดยมีพนักงานของห้างฯ เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะเอง มิได้มอบสิทธิการครอบครองให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่อย่างใด เพื่อใช้สำหรับยกสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยมิได้มีบริการอย่างอื่นมากกว่าการยกสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น ยกเครื่องปั่นไฟ หรือสิ่งของที่มี ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้แรงงานคนได้ จึงหารือว่า การประกอบกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะ เป็นการขนส่งหรือไม่ และผู้จ่ายค่าจ้างต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราใด
แนววินิจฉัย
          หากห้างฯ เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งและได้รับจ้างขนส่งโดยไม่ได้มีการให้บริการอื่นใด นอกเหนือจากการขนส่งแล้ว การประกอบกิจการของห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการรับขนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่าย ค่าขนส่งให้กับห้างฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ตามข้อ 12/4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 71/36250

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020