เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.05)/2729
วันที่: 17 ธันวาคม 2551
เรื่อง: การใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. นาย ส. ค้างชำระภาษีอากร และหนี้ภาษีอากรได้สิ้นสุดระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เจ้าพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ได้สอบสวนทรัพย์พบว่า นาย ส. มีสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคาร และภายหลังสิ้นสุด ระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย นาย ส. ได้รับสภาพความรับผิดโดยมีการบันทึกเป็นหนังสือรับสภาพความรับผิด เจ้าพนักงานจึงเสนอให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก ดังกล่าว จึงขอทราบว่า กรมสรรพากรสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร อายัดสิทธิเรียกร้องของนาย ส. ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
          การรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ตามมาตรา 193/14 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้น ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้รับสภาพหนี้ในขณะหนี้นั้นยังไม่ขาดอายุความ หลังจากหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ขาดอายุความแล้ว ลูกหนี้ได้ทำหนังสือและลงลายมือชื่อในหนังสือนั้นรับว่า เป็นหนี้เจ้าหนี้ ไม่เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงเพราะอายุความได้ขาดไปแล้วไม่มีอายุความที่จะต้องสะดุดหยุดลงอีก แต่กรณีลูกหนี้รับสภาพความรับผิดทำให้เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ อันเกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็น หนังสือโดยมีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดถือว่า ลูกหนี้สละเสีย ซึ่งอายุความ ตามมาตรา 193/24 และมาตรา 193/35 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          กรณีนาย ส. ค้างชำระภาษีอากรตามใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร กรมสรรพากรมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อเอาค่าภาษีอากรกับนาย ส. ในอายุความสิบปี ตามมาตรา 193/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหนี้ภาษีอากรรายนาย ส. ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการใช้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2551 แต่นาย ส. ได้รับสภาพความรับผิดในหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวโดยทำหนังสือรับสภาพความรับผิดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ถือว่า นาย ส. ได้สละเสียซึ่งอายุความ ตามมาตรา 193/24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย ส. จะต้องรับผิดในหนี้ภาษีอากรค้างนี้ ดังนั้น เมื่อหนี้ภาษีอากรดังกล่าว กรมสรรพากรยังมีสิทธิเรียกร้องเอาจากนาย ส. ได้ตามบทกฎหมายข้างต้น กรมสรรพากรก็มีอำนาจที่จะดำเนินการตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร และดำเนินการทางศาลกับ นาย ส. ต่อไปได้
เลขตู้: 71/36296

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020