เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.05)/2394
วันที่: 1 ธันวาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 และมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ส.ฯ เป็นพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยออกจากงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 นาย ส. เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 และได้รับเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน ดังนี้
          1. เงินค่าตอบแทน จำนวน 2,537,400 บาท เงินชดเชย จำนวน 845,800 บาท ภาษี ทอดแรก จำนวน 210,382.49 บาท และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 697,464 บาท
          2. เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) จำนวน 2,645,833.28 บาท และภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 210,382.49 บาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้ทอดแรกจากเงินกองทุนฯ
แนววินิจฉัย
          กรณี บริษัทฯ ได้ออกภาษีให้แก่นาย ส. ซึ่งได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานจากกองทุนฯ เงินภาษีที่นายจ้างได้ออกให้นั้น ถือเป็นเงินได้ประเภทเดียวกับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนฯ ตามมาตรา 39 และมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้มีเงินได้จึงต้องนำภาษีที่นายจ้างออกให้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนฯ ในใบแนบฯ
เลขตู้: 71/36295

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020