เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8521
วันที่: 25 ธันวาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนอนุบาล อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับใบอนุโมทนาบัตรซึ่งออกในนามของ "โรงเรียนอนุบาล โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" มีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาล เป็นผู้ลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ดังกล่าว จะถือได้ว่า เป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่
แนววินิจฉัย
          การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น ผู้บริจาคจะต้องมีหลักฐานการบริจาคเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานศึกษาที่ได้รับบริจาคเท่านั้น โดยระบุรายการบริจาคตาม วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคให้ชัดเจนและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น
เลขตู้: 71/36255

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020