เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./8300
วันที่: 2 ธันวาคม 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท จัดหางาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการให้บริการจัดหาและแนะนำคนต่างชาติมาลงทุนและทำงานในประเทศไทย บริษัท จัดหางานฯ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ว. ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประเทศ และมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อจูงใจบุคคลในต่างประเทศให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในประเทศไทยให้ทราบ บริษัทฯ ขอทราบว่า
          1. กรณีที่บริษัท จัดหางานฯ ว่าจ้างให้ บริษัท ว.จัดสัมมนาเพื่อแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในประเทศไทยให้กับบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว โดยหากผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจที่จะทำงานในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะติดต่อสมัครงานกับบริษัท จัดหางานฯ โดยตรงบริษัท ว. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่อย่างใด เมื่อบริษัท จัดหางานฯ จ่ายค่าจ้างจัดสัมมนาให้กับบริษัท ว. บริษัท จัดหางานฯ มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
          2. กรณีที่ บริษัท ว. บริการให้คำปรึกษาแก่บริษัท จัดหางานฯ เช่น การวางแผนการจัดการกลยุทธ์ของบริษัท จัดหางานฯ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท จัดหางานฯ เป็นครั้งคราว โดยจัดส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท ว. จะได้รับค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวเช่นกัน บริษัท จัดหางานฯ มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          หากการให้บริการของ บริษัท ว. ตาม 1. และ 2. นั้น แยกจากกันได้อย่างชัดแจ้ง บริษัทจัดหางานฯ จะมีภาระ ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
          1. กรณีที่ บริษัท ว. ให้บริการจัดสัมมนาเพื่อเป็นการแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในประเทศไทยแก่ผู้สนใจในต่างประเทศ ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้น เมื่อบริษัท จัดหางานฯ จ่ายค่าจ้างให้กับ บริษัท ว. บริษัท จัดหางานฯ ไม่มีหน้าที่ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
          2. กรณีที่ บริษัท ว. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท จัดหางานฯ เช่น การวางแผนการจัดการกลยุทธ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท จัดหางานฯ เป็นครั้งคราว โดยจัดส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ฉะนั้น เมื่อบริษัท จัดหางานฯ จ่ายค่าบริการให้กับ บริษัท ว. บริษัท จัดหางานฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าบริการ ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 วรรคสาม และมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/36234

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020