เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./5499
วันที่: 25 มิถุนายน 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ) มาตรา 77/2 มาตรา 77/1(10) และมาตรา 84/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ก. มีความประสงค์จะทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ บริษัท พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นรายเดือนหรือรายครั้ง ขอหารือว่า
          1. การประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือว่าเป็นการขายสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ อย่างไร
          2. กรณีที่ลูกค้าที่ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่อยู่ในประเทศไทย และได้นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. การให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร หรือตำราเรียน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถือเป็นการให้บริการ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรดังนั้น หากบริษัทมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1,800,000 บาทต่อปี บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการดังกล่าว และมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/1(1)แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีที่บริษัทให้บริการดังกล่าวกับผู้รับบริการในต่างประเทศเพื่อใช้ในต่างประเทศบริษัท ได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรและข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 76/38665

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020