เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารที่เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3764วันที่ : 2 พฤษภาคม 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ถูกหักภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3793 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556
3.

เรื่อง : การเร่งรัดภาษีอากรค้าง กรณีการใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้าง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3795 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3806 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2556
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3884วันที่ : 8 พฤษภาคม 2556
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีค่าที่ปรึกษาที่ถูกหักเงินประกันผลงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3959วันที่ : 9 พฤษภาคม 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการเลิกกิจการและการชำระบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4377วันที่ : 21 พฤษภาคม 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4420 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินที่มีไว้ประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.4421 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2556
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าทดแทนจากการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4752วันที่ : 29 พฤษภาคม 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020