เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/298 วันที่ : 11 มกราคม 2556
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/306 วันที่ : 11 มกราคม 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าจัดส่งพนักงาน (Dispatch fee)

เลขที่หนังสือ : กค 0702/338วันที่ : 30 มกราคม 2556
4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก

เลขที่หนังสือ : กค 0702/350วันที่ : 14 มกราคม 2556
5.
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/587วันที่ : 23 มกราคม 2556
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วจดทะเบียนขายเฉพาะส่วนของตน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/727วันที่ : 29 มกราคม 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020