เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการสัญญาจ้างเหมารับ - ส่งเอกสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5696 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555
2.
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5852 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัยจากบริษัทประกันภัย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5858 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2556
4.
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของคู่สมรส สำหรับปีภาษี 2555
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5863 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2556
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6193 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6215 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6221 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6525 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการซื้อขายบ้านและเช่าที่ดิน และสัญญาให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6542 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020