เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8555 วันที่ : 1 ตุลาคม 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายเงินสำรองค่าชดเชยการเลิกจ้าง เนื่องจากการโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8680 วันที่ : 3 ตุลาคม 2556
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกรณีการเครดิตภาษีเงินได้ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8746 วันที่ : 7 ตุลาคม 2556
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเช่าห้องพักและบริหาร จัดการห้องชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8847 วันที่ : 10 ตุลาคม 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนหุ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม)/8852 วันที่ : 10 ตุลาคม 2556
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8853 วันที่ : 10 ตุลาคม 2556
7.
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9222 วันที่ : 25 ตุลาคม 2556
8.
เรื่อง : การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9223 วันที่ : 25 ตุลาคม 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารสัตว์ประเภทวัตถุ ที่ผสมแล้วชนิดสารผสมล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9224 วันที่ : 25 ตุลาคม 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020