เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตรถยนต์จำหน่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1965 วันที่ : 4 มีนาคม 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นรัษฎากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1966 วันที่ : 4 มีนาคม 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีของดเงินเพิ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1984 วันที่ : 5 มีนาคม 2556
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสำหรับการเดินทางในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2043 วันที่ : 5 มีนาคม 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2107 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2135 วันที่ : 7 มีนาคม 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2171วันที่ : 8 มีนาคม 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2481 วันที่ : 19 มีนาคม 2556
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2789 วันที่ : 27 มีนาคม 2556
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2791 วันที่ : 27 มีนาคม 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020