เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1130 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นรัษฎากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1131 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินลดทุนให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1413วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2556
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1414 วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2556
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1416 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2556
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1827 วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างการออกแบบการก่อสร้างให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1830 วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020