เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามโครงการบ้านหลังแรก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7808 วันที่ : 3 กันยายน 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าบริการของกิจการที่ให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7809 วันที่ : 3 กันยายน 2556
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติใช้แบบรายงานสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์ และยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่สูญหายไป
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7831 วันที่ : 3 กันยายน 2556
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.7951 วันที่ : 5 กันยายน 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8010 วันที่ : 4 กันยายน 2556
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับใบลดหนี้จากการซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8141 วันที่ : 16 กันยายน 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพของพนักงานบำนาญธนาคารออมสิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8239 วันที่ : 18 กันยายน 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8247 วันที่ : 18 กันยายน 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8249 วันที่ : 18 กันยายน 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020