เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญาร่วมทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9015 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2556
2
.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับกลุ่มผู้ได้รับการช่วยเหลือเงินชดเชย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9467 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9520 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2556
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9627 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9653 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9754 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10118 วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้ทางภาระจำยอมโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10135 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2556
9.
เรื่อง : การขอผ่อนปรนเกี่ยวกับการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก แทนการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10181 วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020