เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการค้ำประกันตามลักษณะแห่งตราสาร 17. แห่งบัญชีอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2984 วันที่ : 2 เมษายน 2556
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3057 วันที่ : 3 เมษายน 2556
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3059 วันที่ : 3 เมษายน 2556
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินที่ได้รับจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3109 วันที่ : 4 เมษายน 2556
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3110 วันที่ : 4 เมษายน 2556
6.
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3165 วันที่ : 9 เมษายน 2556
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานซึ่งได้รับในปีภาษีถัดไป
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3211วันที่ : 10 เมษายน 2556
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3266 วันที่ : 17 เมษายน 2556
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3267 วันที่ : 17 เมษายน 2556
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าทิปที่ได้รับจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3278 วันที่ : 17 เมษายน 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020