เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/32
วันที่: 6 มกราคม 2558
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สหกรณ์ ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการเคหะแห่งชาติ (การเคหะฯ) (ผู้ขาย) และการเคหะฯ ได้นัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้สหกรณ์ฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดินได้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/12107 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 โดยให้สหกรณ์ฯ ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแทนการเคหะฯ สหกรณ์ฯ จึงขอทราบว่า การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว สหกรณ์ฯ หรือการเคหะฯ มีหน้าที่ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
แนววินิจฉัย           การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี อย่างไรก็ตามกิจการของการเคหะฯ สำหรับการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3(5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39450

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020