เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/246
วันที่: 14 มกราคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรก
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)
ข้อหารือ           1. นางสาว ก.ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้รับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ในการซื้อบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว นางสาว ก.ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารศ.เป็นจำนวน 4,990,000 บาท ซึ่งนางสาว ก.ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกแล้ว 1 ครั้ง ในปี 2555
          2. นางสาว ก.มีความประสงค์ที่จะทำการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร ศ. ไปเป็น ธนาคารอื่นๆ โดยมียอดเงินที่จะทำการรีไฟแนนซ์ลดลงเหลือ 4,000,000 บาท จึงอยากทราบว่า หากทำการรีไฟแนนซ์ นางสาว ก.จะยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกหรือไม่
แนววินิจฉัย           หากการซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนางสาว ก. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 นางสาว ก.ย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม กฎหมายดังกล่าว หากต่อมา นางสาว ก.ได้รีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน มิได้เป็นการทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินขึ้นใหม่ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น นางสาว ก.ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป
เลขตู้: 78/39464

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020