เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/424
วันที่: 19 มกราคม 2558
เรื่อง: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการภาษีและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง พ.ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. นาง พ. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ปีภาษี 2556 ดังนี้
               1.1 ครั้งที่ 1 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ในนามสามีนายม. ระบุสถานภาพการสมรส "สมรสอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี" มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สถานะการยื่นแบบ รวมคำนวณภาษี ไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม
               1.2 ครั้งที่ 2 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ในนามนาง พ.ระบุสถานภาพการสมรส "สมรสอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี" สถานะการยื่นแบบ แยกยื่นแบบ เนื่องจากเจ้าพนักงานตรวจพบว่า นาง พ.มีเงินได้จากการให้เช่าที่จอดรถ และขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำมารวมคำนวณภาษี เมื่อปรับปรุงการคำนวณภาษีใหม่ปรากฏว่า นาง พ.มีภาษีและเงินเพิ่มต้องชำระเพิ่มเติมรวมเป็นเงิน 25,677 บาท
          2. นาง พ.จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย           ให้นาง พ.และสามีเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39468

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020