เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1887
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของเงินกำไรตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร นั้น หมายถึงบริษัทตัวแทนค้าหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ซื้อหลักทรัพย์ หรือบริษัทตัวแทนค้าหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ขายหลักทรัพย์ หรือหมายถึงผู้รับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ของผู้ขายหลักทรัพย์
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทตัวแทนค้าหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ขายซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายหลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39491

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020