เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2471
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545
ข้อหารือ           1. บริษัท ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล โดยมีเรือขนส่งเป็นของบริษัทเอง จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศนอร์เวย์ มีสาขาไม่ต่ำกว่า 40 สาขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
          2. บริษัท ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทจำกัดใหม่ภายใต้กฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เพื่อให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคและการให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงบริการอื่นที่ ROH สามารถทำได้ แก่สาขาในทวีปเอเชีย โดย ROH วางแผนจะให้บริการแก่สาขาของบริษัท ในประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และจะเรียกเก็บค่าบริการโดยตรงไปยังแต่ละสาขา ตามแผนผังโครงสร้างที่แนบมา
          บริษัทฯ ได้หารือว่า สาขาของบริษัท ที่กล่าวถึงข้างต้น ถือเป็น "วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           คำว่า "สาขาของตน" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 หมายถึง สาขาของ ROH เท่านั้น ดังนั้น หากบริษัท เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ROH ในลักษณะตามที่มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในส่วนของนิยาม "วิสาหกิจในเครือ" สาขาของบริษัท ที่กล่าวถึงข้างต้น จะถือเป็น "วิสาหกิจในเครือ" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัท และสาขาของบริษัท ถือเป็นวิสาหกิจในเครือเพียง 1 วิสาหกิจในเครือเท่านั้น
เลขตู้: 78/39511

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020