เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1685
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 348)
ข้อหารือ           กรณีที่ผู้ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ทำสัญญาขายก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และหลังจากนั้นผู้ซื้ออาจจะขายต่อให้กับผู้ซื้อรายอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยในการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ และมีการส่งมอบในเขตดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในท้ายที่สุดผู้ซื้อจะนำก๊าซธรรมชาติเหลวดังกล่าวจากเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ เข้ามายังด่านศุลกากรมาบตาพุดโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผ่านประเทศอื่นแต่อย่างใด ดังนี้ ขอหารือว่า การซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในกรณีดังกล่าวนี้เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ อันจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 (11) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           การขายก๊าซธรรมชาติเหลวในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ และมีการส่งมอบในเขตดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 (11) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 78/39486

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020