เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2503 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2508 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2636 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ค่าตอบแทนจากการรับจ้างเลี้ยงสุกร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2704 วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2558
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของสามีภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2723 วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2753 วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020