เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4644
วันที่: 6 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการนับระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.นาย ก.ได้ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 จากนาย ข. และนาง ค. ต่อมานาย ก.ได้จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์จังหวัด (สำนักงานบังคับคดีฯ) เมื่อวันที่ มิถุนายน 2539
          2.นาย ก.ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่ไม่พอสร้างสำนักงานบังคับคดีฯ และสำนักงานบังคับคดีฯ ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์
          3.นาย ก.ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนขายที่ดินซึ่งได้รับโอนคืนจากกระทรวงการคลังให้แก่นาง อ. เมื่อวันที่ เมษายน 2556 โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้นับระยะเวลาการได้มา คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่นาย ก.จดทะเบียนรับโอนที่ดินคืนจากกระทรวงการคลัง แต่นาย ก.มีความเห็นว่า การนับระยะเวลาการได้มา ควรเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ซึ่งเป็นวันที่นาย ก.ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมา กรมที่ดินจึงหารือว่า การนับระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องนับตั้งแต่วันใด
แนววินิจฉัย           การที่นาย ก.จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีฯ การให้ที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นอันสมบูรณ์ตามมาตรา 525 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่าการให้ที่ดินดังกล่าวจะมีเงื่อนไขเพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีฯ ก็ตามก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่ผู้ยกให้จะใช้สิทธิขอที่ดินคืนเท่านั้น การที่กระทรวงการคลังได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่นาย ก.(ผู้ยกที่ดินให้) เนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่ไม่พอสร้างสำนักงานบังคับคดีฯ และสำนักงานบังคับคดีฯ ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อนาย ก.ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น การนับระยะเวลาการได้มาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว
เลขตู้: 78/39659

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020