เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4591
วันที่: 6 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร"
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ หารือภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร" โดยสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการรับทำบัญชีและจดทะเบียนพาณิชย์ บริษัทฯ ขอทราบเกี่ยวกับกรณีการพิจารณาเหตุอันสมควร กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537 เรื่อง แนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร" กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ให้ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร" บริษัทฯ ขอทราบว่า
          1.กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี มีภาษีต้องชำระ และบริษัทฯ ได้รับเงินค่าบริการ ผู้จ่ายค่าบริการได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ บริษัทฯ จะต้องประมาณการจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
          2.กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรสุทธิ หรือภาษีที่ชำระหลังหักจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย           กรณีการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ บริษัทฯ ต้องประมาณการจากกำไรสุทธิที่จะต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด และกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรสุทธิ
เลขตู้: 78/39656

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020