เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4842
วันที่: 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 57 ฉ วรรคสาม และมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง จ.ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) สำหรับปีภาษี 2557 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยเลือกการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีรวมกันกับนาย ฉ. (สามี) ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่เข้าใจในข้อกฎหมายและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย           อนุมัติให้ นาง จ.และสามีเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39675

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020