เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4847
วันที่: 15 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ขอทราบผลการพิจารณาอนุมัติแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2555
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(1) และมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. นาย ก. (ผู้มีเงินได้) และ นาง ข. (ภริยา) ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ระบุสถานะการยื่นแบบฯ "คู่สมรสมีเงินได้มาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร รวมคำนวณภาษี" และชำระภาษี จำนวน 218,449 บาท
          2. จากข้อมูลระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ITPP) ปรากฏว่า แบบ ภ.ง.ด.90ฉบับดังกล่าวติดประเมิน (ภ.ง.ด.11) ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม จำนวน 148,109.82 บาท เนื่องจากนาย ก. แสดงรายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ยกเว้นเงินได้สุทธิจำนวน 300,000 บาท ไว้ไม่ถูกต้อง (ยกเว้น เงินได้สุทธิคนละ 150,000 บาท) ซึ่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 (สท.กรุงเทพมหานคร 15) ได้แจ้งให้นาย ก. ทราบว่า นาย ก. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 โดยคำนวณภาษีผิดพลาด
          3. นาย ก. ชี้แจงว่า
               3.1 นาย ก. ประสงค์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สถานะการยื่นแบบ "แยกยื่นแบบ" แต่เนื่องจากแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 ไม่มีช่องให้กรอกรายการเงินได้ของคู่สมรส จึงได้นำเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาย ก. และภริยามารวมคำนวณ พร้อมทั้งหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในแบบแสดงรายการฉบับเดียวกันด้วยความเข้าใจผิดและไม่มีความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบฯ ทำให้ยื่นแบบฯ ผิด
               3.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นาย ก. ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขออนุมัติแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 ระหว่างรอผลการพิจารณา นาย ก. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับยื่นเพิ่มเติม และชำระภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ดังนี้
               - แบบ ภ.ง.ด.91 ราย นาย ก. มีภาษีต้องชำระจำนวน 74,769.50 บาท และเงินเพิ่มจำนวน 11,215.43 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 85,984.93 บาท
               - แบบ ภ.ง.ด.91 นาง ข. ขอคืนภาษี จำนวน 88,983.80 บาท
แนววินิจฉัย           เนื่องจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา ตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและสามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยกเว้นเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ภริยามีสิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาขึ้นใหม่ ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้สามีและภริยายื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน หรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน หรือจะแยกเสียภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไปดังนั้น กรณีนาย ก. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยนาย ก. ได้นำเงินได้ของภริยามารวมคำนวณในแบบแสดงรายการภาษีฉบับเดียวกัน อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี จึงอนุมัติให้นาย ก. และภริยาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 78/39679

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020