เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4582
วันที่: 6 พฤษภาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียในต่างประเทศมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 และมาตรา 65 ตรี (6) (13) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           การนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียในต่างประเทศมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
          1.บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการกับบริษัท โรงแรม จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทฯ จัดส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปให้คำปรึกษาแก่บริษัท โรงแรม โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่า ค่าบริการที่เรียกเก็บไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
          2.ต่อมากระทรวงการเงิน กรมสรรพากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหนังสือถึงบริษัท โรงแรม แจ้งให้บริษัท โรงแรม หักภาษีอากรตัวเลขธุรกิจจากค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำส่งให้กับห้องภาษีอากร ในนามของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท โรงแรม ได้ปฏิบัติตาม โดยนำส่งภาษีอากรตัวเลขธุรกิจในอัตราร้อยละ 10 ให้กับห้องภาษีอากร โดยออกภาษีแทนบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้รับค่าบริการเต็มจำนวนตามสัญญา
          3.ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษีอากรตัวเลขธุรกิจเป็นภาษีทางอ้อม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร คือภาษีมูลค่าเพิ่ม
          4.บริษัทฯ จึงหารือว่า
               4.1กรณีที่บริษัท โรงแรม หักภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกจากค่าบริการเป็นที่ปรึกษา ที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ โดยนำส่งให้กับห้องภาษีอากร ในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธินำจำนวนภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้เสียไปแล้ว ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
               4.2กรณีที่บริษัท โรงแรม ออกภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แทนบริษัทฯ โดยนำส่งให้กับห้องภาษีอากร ในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องนำจำนวนภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่บริษัท โรงแรม ออกแทนให้นั้น ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ และมีสิทธินำจำนวนภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           หากภาษีอากรตัวเลขธุรกิจตามข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ กรณีดังกล่าวพิจารณาได้ ดังนี้
          1.บริษัทฯ ได้รับเงินค่าบริการเป็นที่ปรึกษาจากบริษัท โรงแรม ที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีการหักภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นำส่งให้แก่ห้องภาษีอากร ภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่บริษัทฯ ได้ชำระไปนั้น ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) (13) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร
          2.กรณีที่บริษัท โรงแรม ออกภาษีอากรตัวเลขธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) แทนบริษัทฯ ภาษีที่ออกแทนให้ถือว่า เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินได้จากการประกอบกิจการหรือเกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการที่บริษัทฯ จะต้องนำเงินได้ไปรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ มีสิทธินำภาษีที่เสียไปมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
เลขตู้: 78/39650

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020