เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4866 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีใบรับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานหักลดหย่อนภาษีได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4952 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2558
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5042 วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเสี่ยงภัยที่จ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5066 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2558
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินกำไรจากการขายหุ้นสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5097 วันที่ : 25 พฤษภาคม 2558
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5142 วันที่ : 26 พฤษภาคม 2558
17.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจดทะเบียนขายฝากที่ดินและไถ่จากการขายฝากรวมหลายครั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5165 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020