เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/7792
วันที่: 28 สิงหาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ชาวต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 50 (1) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           กรมฯ ได้ว่าจ้าง Mr. A ชาวออสเตรเลีย ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามโครงการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายใต้โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program; USOAP) สัญญาว่าจ้างตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาท และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้จ่ายจริง การว่าจ้าง Mr. A เข้าลักษณะเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการโดย Mr. A เดินทางเข้ามาในประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2558 และกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2558 รวม 182 วัน กรมฯ ขอหารือ ดังนี้
          1.Mr. A มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่
          2.กรมฯ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           เนื่องจากเงินได้ที่ Mr. A ได้รับจากกรมฯตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นเงินได้จากงานรัฐบาล ดังนั้น Mr. A มีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ โดยต้องนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 19 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ฉะนั้น เมื่อกรมฯ จ่ายเงินได้ให้กับ Mr. A กรมฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39839

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020