เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/7664
วันที่: 25 สิงหาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            นาย ก.ได้ลงทุนในหน่วยลงทุน RMFตั้งแต่ปี 2551 (วันที่เริ่มซื้อ 30 ธันวาคม 2551) โดยซื้อหน่วยลงทุน RMF ติดต่อกันทุกปีจนถึงปี 2556ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นาย ก.ได้ขายหน่วยลงทุน RMF บางส่วน และได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ใหม่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงขอหารือว่า
          1. กรณีการซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งใหม่ในปี 2557 จะสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
          2. กรณีการขายหน่วยลงทุน RMF จะสามารถขายบางส่วนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. กรณีตาม 1. ในปี 2557 นาย ก.ได้ขายหน่วยลงทุน RMF ไปทั้งหมดหรือบางส่วน และได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ใหม่ นาย ก.จะต้องถือหน่วยลงทุนที่ซื้อใหม่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ วันซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งใหม่นั้น โดยต้องซื้อไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และต้องไม่ระงับการซื้อเป็นเวลา เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน และในขณะไถ่ถอนหน่วยลงทุน RMF ดังกล่าว นาย ก.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ 55 ปีบริบูรณ์ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งใหม่ในปี 2557 ดังกล่าว ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกินห้าแสนบาท จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
           2. กรณีตาม 2. นาย ก.ได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรก เมื่อปี 2551 และได้ซื้อ ติดต่อกันทุกปีจนถึงปี 2556 และได้ขายหน่วยลงทุน RMF ดังกล่าวบางส่วนในปี 2557 หากนาย ก. ได้ขายหน่วยลงทุน RMF ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรก และในขณะที่ขายหน่วยลงทุน RMF คืนให้แก่กองทุน RMF นาย ก.มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ โดยได้ซื้อหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และ ไม่ได้ระงับการซื้อเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ย่อมได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 (55) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
เลขตู้: 78/39834

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020