เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าอากรและค่าปรับของกรมศุลกากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1515 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2547
22.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอยกเว้นอากรแสตมป์กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษา
         ชาวต่างประเทศด้วยเงินกู้ธนาคารโลก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1516 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2547
23.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมอาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1977 วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2547
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทรัพย์สินเกิดอุบัติเหตุ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1308 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1310 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1312 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1514 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2547
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าวีทกลูเต็น เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบใน
         การผลิตอาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1672 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2547
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเครดิตภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1810 วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2547
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1873 วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020