เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1309 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547
12.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1345 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2547
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับเครื่องเก็บข้อมูล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1347 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2547
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1348 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2547
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1387 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2547
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซื้อสินค้าและบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1468 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2547
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายเรือเก่าเพื่อซื้อเรือใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1474 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2547
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีไม่นำส่งเอกสารงบการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1476 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2547
19.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีใบรับสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1477 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2547
20.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1478 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020