เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีแหล่งเงินได้ ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5698 วันที่ : 26 มิถุนายน 2545
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ การคำนวณเงินเพิ่ม กรณีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดง
         รายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5814 วันที่ : 28 มิถุนายน 2545
23.
เรื่อง : ภาษีอากรค้าง กรณีการยึด อายัด ทรัพย์สินของผู้ค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5816 วันที่ : 28 มิถุนายน 2545
24.
เรื่อง : กรณีขอคืนภาษีการค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5817 วันที่ : 28 มิถุนายน 2545
25.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/5215 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.05)/808 วันที่ : 25 มิถุนายน 2545
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/913 วันที่ : 27 มิถุนายน 2545
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/712 วันที่ : 14 มิถุนายน 2545
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการรถรับขนคนป่วย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.15)/พ./566 วันที่ : 25 มิถุนายน 2545
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./4967 วันที่ : 3 มิถุนายน 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020