เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04773วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้ขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04891วันที่ : 25 พฤษภาคม 2542
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่างานในการลงทุนสถานีน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04892วันที่ : 25 พฤษภาคม 2542
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีสำหรับการขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04926วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอากาศยานมาใช้ในกิจการขนส่งผู้โดยสารทั้งภายในประเทศ
         และระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04927วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ว.04437วันที่ : 12 พฤษภาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020