เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04930วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีไม่นำส่งเอกสารงบการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04960วันที่ : 26 พฤษภาคม 2542
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.599วันที่ : 7 พฤษภาคม 2542
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.648วันที่ : 19 พฤษภาคม 2542
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03998วันที่ : 3 พฤษภาคม 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแลกเปลี่ยนสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03999วันที่ : 3 พฤษภาคม 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04380วันที่ : 11 พฤษภาคม 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทอดตลาดของตกค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04597วันที่ : 18 พฤษภาคม 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04738วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าในอัตราภาษีขณะที่ความ
         รับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.04772วันที่ : 21 พฤษภาคม 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020