เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
         83/6 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทไทยจ่ายค่าสิทธิออกไปให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2709 วันที่ : 20 มีนาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12771 วันที่ : 23 มีนาคม 2544
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับเวลาในการถือหน่วยลงทุน ที่ก่อให้เกิดเงินส่วนแบ่งกำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2802 วันที่ : 23 มีนาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2797 วันที่ : 23 มีนาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดรายจ่ายค่าธรรมเนียม ทางเทคนิครอการตัดบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2930 วันที่ : 27 มีนาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะของรายรับจาก ธุรกิจบัตรเครดิต และการให้
         เช่าซื้อสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3074 วันที่ : มีนาคม 2544
17.
เรื่อง : การยกเว้นภาษี กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3079 วันที่ : 29 มีนาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3169 วันที่ : 30 มีนาคม 2544
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนพนักงานระหว่างบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3165 วันที่ : 30 มีนาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3174 วันที่ : 30 มีนาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020