เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6058 วันที่ : 15 มิถุนายน 2544
12.
เรื่อง : การปัดเศษทศนิยมของภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6268 วันที่ : 21 มิถุนายน 2544
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่รถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6269 วันที่ : 21 มิถุนายน 2544
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6423 วันที่ : 26 มิถุนายน 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6459 วันที่ : 26 มิถุนายน 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายทองรูปพรรณ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6460 วันที่ : 26 มิถุนายน 2544
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทองรูปพรรณ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6461 วันที่ : 26 มิถุนายน 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020