เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32368วันที่ : 28 สิงหาคม 2543
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินและแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32395วันที่ : 28 สิงหาคม 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32502วันที่ : 30 สิงหาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32577วันที่ : 31 สิงหาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายบ้านพร้อมที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1320วันที่ : 17 สิงหาคม 2543
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.31953วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายเศษฝ้ายที่เกิดจากการผลิตเส้นด้าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.31978วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลดสาขาของผู้ประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.31981วันที่ : 16 สิงหาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020