เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1496วันที่ : 12 ตุลาคม 2543
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1597 วันที่ : 16 ตุลาคม 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) โต้แย้งการเสียเงินเพิ่มจาก
         ภาษีค้างชำระจากการยื่นแบบแสดงรายการตามประมาณการกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด.51)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1720วันที่ : 19 ตุลาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ของพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1774 วันที่ : 24 ตุลาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.01796 วันที่ : 24 ตุลาคม 2543
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับค่า COMMISSION จากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1529 วันที่ : 3 ตุลาคม 2543
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1557วันที่ : 10 ตุลาคม 2543
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.1181 วันที่ : 3 ตุลาคม 2543
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างทำงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.1184 วันที่ : 3 ตุลาคม 2543
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนที่ดินเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.ก.1479 วันที่ : 11 ตุลาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020