เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างเขียนบทความ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3280 วันที่ : 18 มีนาคม 2558
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3304 วันที่ : 19 มีนาคม 2558
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3414 วันที่ : 24 มีนาคม 2558
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3735 วันที่ : 31 มีนาคม 2558
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3757 วันที่ : 31 มีนาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020