เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
         พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11526วันที่ : 29 ธันวาคม 2547
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอด
         รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11599 วันที่ : 30 ธันวาคม 2547
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1160 วันที่ : 30 ธันวาคม 2547
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./1044 วันที่ : 17 ธันวาคม 2547
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงิน
         ชดเชยค่าภาษีสรรพสามิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/1061วันที่ : 22 ธันวาคม 2547
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./1075 วันที่ : 27 ธันวาคม 2547

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020