เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 :2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำคัญผิดในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8535วันที่ : 14 ตุลาคม 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8536วันที่ : 14 ตุลาคม 2548
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการก่อสร้างโรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8568วันที่ : 17 ตุลาคม 2548
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิในบัตรภาษีให้แก่บุคคลอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8605วันที่ : 18 ตุลาคม 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8657วันที่ : 19 ตุลาคม 2548
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนสิทธิจะซื้อจะขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8659วันที่ : 19 ตุลาคม 2548
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการซื้อตั๋วเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8660วันที่ : 19 ตุลาคม 2548
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหลักฐานการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8709วันที่ : 20 ตุลาคม 2548
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาใช้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8/8767วันที่ : 21 ตุลาคม 2548
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินทดรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8779วันที่ : 21 ตุลาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020