เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1814 วันที่ : 3 มีนาคม 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สถานีอนามัยตำบล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1822
วันที่ : 3 มีนาคม 2549
13.
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1833 วันที่ : 3 มีนาคม 2549
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างแปรรูปเหล็กให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1834 วันที่ : 3 มีนาคม 2549
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าเครื่องจักรในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1848 วันที่ : 6 มีนาคม 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1849วันที่ : 6 มีนาคม 2549
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1918วันที่ : 7 มีนาคม 2549
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1919วันที่ : 7 มีนาคม 2549
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1924 วันที่ : 7 มีนาคม 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินลงทุนในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1925 วันที่ : 7 มีนาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020