เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า ::1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
41.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้ากะลาปาล์ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2262 วันที่ : 16 มีนาคม 2549
42.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้เช่าห้องพักอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2296 วันที่ : 17 มีนาคม 2549
43.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2297 วันที่ : 17 มีนาคม 2549
44.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำคัญผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2332 วันที่ : 20 มีนาคม 2549
45.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2333วันที่ : 20 มีนาคม 2549
46.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกสินค้าทดลอง คูปองส่วนลด และการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2334 วันที่ : 20 มีนาคม 2549
47.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างยามรักษาความปลอดภัย และกรณีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2356 วันที่ : 20 มีนาคม 2549
48.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2357 วันที่ : 20 มีนาคม 2549
49.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดส่งใบกำกับภาษีทาง Remote Printing (ราย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/พ./343วันที่ : 21 มีนาคม 2549
50.
เรื่อง : าษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งมอบสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2403วันที่ : 21 มีนาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020