เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า ::1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2067 วันที่ : 10 มีนาคม 2549
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2083 วันที่ : 10 มีนาคม 2549
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการกำหนดสถาบันการเงินตามมาตรา 4 (8) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2084 วันที่ : 10 มีนาคม 2549
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2118วันที่ : 13 มีนาคม 2549
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ กรณีโอนที่ดินกลับคืนกองมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2155วันที่ : 14 มีนาคม 2549
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2156 วันที่ : 14 มีนาคม 2549
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งดอกเบี้ยไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2210 วันที่ : 15 มีนาคม 2549
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าทองคำที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2212 วันที่ : 15 มีนาคม 2549
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเครดิตภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2260 วันที่ : 16 มีนาคม 2549
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2261 วันที่ : 16 มีนาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020